Координаційна рада

РІШЕННЯ

наради сільських, селищних і міського голів

Радомишльського району Житомирської області

10.12.2010 р.                                                                                                        м. Радомишль

 1. З метою вироблення узгодження пропозицій з питань розвитку місцевого самоврядування та координації зусиль сільських, селищної і міської рад спрямованих на забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, утворити Координаційну раду з питань місцевого самоврядування (далі — Координаційна рада) при голові районної ради.
 2. Координаційна рада є дорадчо — консультативним органом і діє при голові районної ради.

До складу Координаційної ради входять сільські, селищний і міський голови за згодою.

 1. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання.
 2. Координаційна рада може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер.
 3. Координаційна рада діє відповідно до затвердженого нею Положення про Координаційну раду, яке погоджується головою районної ради.
 4. Список сільських, селищного, міського голів, які підписали це рішення, додається.

Голова наради                                                                               О.Майструк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                    ПОГОДЖЕНО

Координаційною радою

Голова районної ради                                                                                                             В.А. Тужик

10 грудня 2010  року

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради

Розділ І. Загальні положення

Метою створення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради (далі Координаційна рада) є більш ефективне здійснення повноважень сільських, селищного, міського голів, захисту прав та  інтересів територіальних громад, взаємодії та координації спільних дій п територіальних громад району.

 1. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом, і діє при голові районної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять сільські, селищний, міський голови за їх згодою.

Координаційна рада не є юридичною особою, їй не передаються! повноваження органів місцевого самоврядування.

 1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при головірайонної ради керується у своїй діяльності положенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та цим Положенням.
 2. Основною   формою   роботи   Координаційної   ради   є   засідання, проводяться в мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть   скликатися   як   за   пропозицією   однієї   третини   загального   складу Координаційної ради, так і за пропозицією голови районної ради.

Час і місце проведення чергового засідання та орієнтований перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям засідання ради. Про можливі зміни і доповнення члени Координаційної ради  інформуються в робочому порядку.

 1. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради разі його відсутності — обраний Координаційною радою головуючий.
 2. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів, заступник голови районної ради, керуючий справами виконавчого апарату районної ради, посадові особи виконавчого апарату районної ради, голова районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації, начальники управлінь, відділів, спеціалісти районної державної адміністрації, керівники асоціацій та об’єднань місцевого самоврядування.
 3. Координаційна рада може приймати рішення, які мають рекомендаційний характер.
 4. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з президією, постійними комісіями районної ради, виконавчим апаратом районної ради.
 5. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо в ній бере участь більше половини складу Координаційної ради.
 6. Протоколи засідання ради, прийняті рішення підписуються головою Координаційної ради та секретарем, який обирається на кожному засіданні.

Розділ II. Координаційна рада та її повноваження

—   приймає рішення щодо винесення питань, які стосуються місцевого самоврядування до порядку денного сесій районної ради;

—   має право через голову районної ради, депутатів районної ради ініціювати розгляд районною радою будь-яких питань, які стосуються спільних інтересів територіальних громад;

—   обговорювати питання, які виносяться на засідання сесії районної ради, якщо вони зачіпають інтереси місцевого самоврядування або територіальних громад;

—   розглядає проекти законів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування і направлені в районну раду;

—   сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома комітетів Верховної Ради України;

— обговорює стан економічного та соціального розвитку територіальних громад та практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;

— аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозицій щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності місцевих бюджетів;

—   розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, до питань приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які належать до компетенції місцевого самоврядування;

— аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, зміцнення і вдосконаленню зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням депутатів з виборцями;

— вивчає матеріально-технічну забезпеченість органів місцевого самоврядування, виробляє і подає пропозиції до Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади по сприянню у вирішенні питань придбання транспортних засобів і паливно-мастильних матеріалів, що виробляються в Україні, оргтехніки та ін;

— сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій по зміцненню законності і порядку на підвідомчих радам територіях, у діяльності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконанням місцевими державними адміністраціями делегованих радами повноважень, усуненню з практики відносин виявів нехтування законними правами органів діяльності, амбіційності, вольових рішень і тиску щодо діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

—   спрямовує увагу на поліпшення навчання посадових осіб місцевого самоврядування, виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки і перепідготовки в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій, стажування працівників органів місцевого самоврядування в апараті районної ради та по залученню до участі на місцях у навчанні посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів рад, працівників апарату районної ради, керівників

органів виконавчої влади;

— підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.

 1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.